Megosztás

Kapcsolat - Contact

Reál Hungary Zrt

Cím - Address : 6723 Szeged, Etelka sor 1/A.

Tel: +36-70/321-9977
Fax: +36-62/488-166
Email: tisza.palota.szeged@gmail.com



adatkezelés

Reál Hungary Zrt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Reál Hungary Zrt. apartmanok üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk.  Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon nekünk.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

➢    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

➢    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Reál Hungary Zrt.

Székhelye: 6723 Szeged, Etelka sor 1.

Telefonszám: 0662-555-821

E-mail: tisza.palota.szeged@gmail.com

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

2. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek vendégeink.

A személyes adatok kezelője: Reál Hungary Zrt.

Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a szálloda árairól

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő 3 hónap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szállásadó nem tud ajánlatot adni.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a)     kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b)    kérelmezheti azok helyesbítését,

c)     kérelmezheti azok törlését,

d)    kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

e)     tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f)     gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3. A TARTÓZKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

Szállásszolgáltatóként a vendégfogadás során az érkező vendégek adatait kezeljük.

A személyes adatok kezelője: Reál Hungary Zrt.

Az adatkezelés célja: Az itt tartózkodó vendégek azonosítása, IFA bevalláshoz adatok beszerzése, idegenrendészeti szempontból szükséges adatok beszerzése, számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: a szállás üzemeltetőjének jogos érdeke– GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése (IFA kötelezettség, és számlaadási kötelezettség)

A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az itt tartózkodó vendégeket beazonosíthassuk őket, a szerződés teljesítése során az adatait kezeljük

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, állampolgárság, azonosító okmány száma, születési időpont, anyja neve, telefonszám, illetve a helyi rendelet szerint esetlegesen igazolások,

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő öt év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud bejelentkezni a szállásra

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a)     kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b)    kérelmezheti azok helyesbítését,

c)     kérelmezheti azok törlését,

d)    kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

e)     tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f)     gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391.1400

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu.